Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarma Faaliyeti İle İlgili Hakediş Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Matrah Artırımı Uygulamasının Esasları Nelerdir?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyeti ile uğraşan mükelleflere yapılan hakediş ödemeleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi stopajı yönünden matrah artırımının ne şekilde olacağına ilişkin hükümler yer almaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar; - kamu idare ve müesseseleri, - iktisadî kamu müesseseleri, - sair kurumlar, - ticaret şirketleri, - iş ortaklıkları, - dernekler, - vakıflar, - dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, - kooperatifler, - yatırım fonu yönetenler, - gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, - zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler, şeklinde sıralanmıştır. 5520 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca da; dar mükellefiyete tâbi kurumlara Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacaktır. Buna göre yukarıda yer alanların tamamı, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları şartı aranmaksızın;  Gelir Vergisi Kanunun 42 nci maddesi kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen hakediş bedelleri,  Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri,  Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumlardan yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara bu işleri ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri, için ayrı ayrı olmak üzere 2010 ilâ 2015 yılları için her bir yıl itibarıyla % 1 oranında hesaplanacak vergiyi, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (31.10.2016 tarihine) kadar idareye başvurarak artırımda bulunmayı kabul eden mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödedikleri takdirde, bu ödemeyi gerçekleştirdikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak söz konusu ödemeler yönünden gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar