Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşi Yapan Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Hak Ediş Bedelleri Üzerinden Yapılması Gereken Stopaj İçin Beyanname Vermemiş Olmaları Halinde Kanun Hükmünden Yararlanmaları Mümkün Müdür?

Cevap :

Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bentlerinde yer alan yıllara yaygın inşaat işi yapan mükelleflere yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden yapılan stopaj nedeniyle muhtasar beyanname vermemiş veya verilen muhtasar beyannameye bu tutarların dahil etmemiş gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, ilgili yıllar itibariyle bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrahı üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergiyi ödemeleri koşuluyla 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmünden yararlanabileceklerdir. Buna göre yıllara yaygın inşaat işi yapan mükelleflere yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden yapılan stopaj nedeniyle muhtasar beyanname vermemiş veya verilen muhtasar beyannameye bu tutarları dahil etmemiş gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin; 2011 yılı için ................................................... 14.000,00 Türk Lirasından, 2012 yılı için ................................................... 14.820,00 Türk Lirasından, 2013 yılı için ................................................... 15.740,00 Türk Lirasından, 2014 yılı için ................................................... 16.740,00 Türk Lirasından, 2015 yılı için ……………………………………………….. 18.970,00 Türk Lirasından az olmamak üzere artırarak Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan etmeleri gerekmektedir. Buna göre artırılan matrahlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar