Yerli Malı Belgesine Nasıl Başvurabilirim ve gerekli evraklar nelerdir?

Cevap :

1)Üreticiler, Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Odamız Sanayi Biriminden veya web sitemizden temin edilebilir) ve ekindeki belgelerle birlikte oda/borsaya başvururlar. Bu belgeler şunlardır: a) Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, b) Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname (Odamız Sanayi Biriminden veya web sitemizden temin edilebilir), Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Odamız Sanayi Biriminden veya web sitemizden temin edilebilir) ve hesaplamada baz alınan belgeler, Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti, iii. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri)(Eksper Odamızdan talep edilebilir veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden konularında uzman kişiler arasından firma bulabilir) Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır: c) Sanayi Sicil Belgesi sureti d) Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti e) Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) f) Müstahsil makbuzu veya fatura sureti g) Maden Ruhsatı sureti h) Diğer bilgi ve belgeler (kullanılan girdilerin menşei ve benzeri) Sanayi Sicil Belgesi alacağım veya mevcut Sanayi Sicil Belgemin onayını yaptıracağım ne yapmalıyım? Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili işlemlerde T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkilidir. Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili Odamızda herhangi bir işlem yapılmamaktadır. T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ ne başvurmanız gerekmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar