Vergi Mahkemeleri Nezdinde İhtilafa Konu Edilen Veya Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Bulunan Alacaklarda Madde Hükmünden Yararlanmak İçin Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanacaktır?

Cevap :

Vergi Mahkemeleri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş bulunan vergiler, henüz tahakkuk etmemiş olduğundan, madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, dava konusu yapılmış olan vergiler, ilk tarhiyat tutarına göre ihbarnamenin tebliğ edildiği tarih esas alınarak dava açma süresinin son günü itibarıyla tahakkuk ettirilecek, bu tarihten itibaren 1 ay sonrası ise vade tarihi olacaktır. Madde hükmüne göre, vergi aslının %50’si ile bu tutara ilişkin; yukarıda belirtilen şekilde belirlenen tahakkuk ve vade tarihleri esas alınarak hesaplanması gereken gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi, dava açılmaması veya açılan davalardan vazgeçilmesi şartıyla vergilerin kalan %50’sinin, gecikme zammı, gecikme faizi ile vergi cezaları ve bunlara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Vergi Mahkemesinde dava açma süresi geçmemiş olan vergilere gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutar belirlenirken, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan süre hesaplamaya esas alınacaktır. Dava aşamasında olan alacakların tespitinde esas alınacak en son karar, tarhiyat/tahakkuka ilişkin verilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce (bu tarih dahil) taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır. Kanun kapsamında ödeme kolaylığından yararlanmak isteyen mükelleflerin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvurmaları ve yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan borç tutarını defaten veya ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan itibaren ödemeye başlamaları gerekmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar