Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay Nezdinde İhtilafa Konu Edilen Alacağın Sadece Vergi Cezası Olması Durumunda Uygulama Nasıl Olacaktır?

Cevap :

Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, ihbarnamenin tebliği üzerine sadece vergi cezalarına karşı dava açılmış olması halinde;  Vergi aslına bağlı cezalarda; bu cezaların bağlı olduğu verginin, Kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden önce ödenmiş olması ya da Kanunun 2 nci maddesine göre ödenmesi şartına bağlı olarak, tamamının ve bunlara bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. Örneğin; 25.06.2014 tarihinde kesinleşen 100.000 TL verginin aslının aynı tarihte ödenmesine rağmen bu vergi üzerinden kesilen 100.000 TL vergi ziyaı cezasına karşı dava açılmış olması ve davanın Kanun yayımlandığı tarih itibariyle hala devam ediyor olması halinde bu Kanun hükmüne göre dava konusu edilmiş olan vergi ziyaı cezası ve bu ceza üzerinden hesaplanan gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.  Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda ise, - Bu Kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olanlarda cezanın % 25’inin, - Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son kararın terkine ilişkin karar olması halinde cezanın % 10’unun, - Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı olması halinde tasdik edilen ceza tutarının % 50’inin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar