Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Stopajı Artırımının Esasları Nelerdir?

Cevap :

GVK’nın 94 üncü maddesinin 1/1 bendi uyarınca hizmet erbabına ödenen ücretler nedeniyle vergi artırımında bulunmak isteyen mükelleflerin (sorumluların), Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 31.10.2016 tarihine kadar, muhtasar beyannamelerini vermiş oldukları vergi dairesine yazılı başvuruda bulunmaları şarttır. Buna göre, hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bu sorumlulukları ile ilgili olarak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmamaları için, aşağıdaki esaslara göre vergi artırımı beyanında bulunmaları gerekmektedir. Vergi artırımında bulunulan yıla ait vergilendirme dönemlerinin tamamında muhtasar beyanname vermiş olan sorumluların, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri muhtasar beyannamelerinde beyan edilen ücret ödemelerinin gayrisafi tutarlarının yıllık toplamı üzerinden; 2011 yılı için ……………..…………………………. % 6, 2012 yılı için ………………………..………………. % 5, 2013 yılı için ………………………..………………. % 4, 2014 yılı için ………………………..………………. % 3, 2015 yılı için .………………………..……………… % 2, Oranından az olmamak üzere hesaplanan gelir vergisini ödemeyi kabul etmeleri halinde, bu sorumlular nezdinde; vergi artırımı yapılan yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak ücret yönünden gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Kanun hükmünden yararlanacak mükelleflerin ihtirazi kayıtla vermiş oldukları beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarları yıllık toplama dahil edilecektir. Kanun kapsamındaki yıllarda muhtasar beyanname yönünden değişik vergi dairelerinin mükellefi olanlardan matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirim veya beyannamelerini elektronik ortamda veren mükellefler, söz konusu bildirim veya beyannamelerini en son mükellefiyetleri bulunan vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. Mükellefler, söz konusu bildirim veya beyannamelerin kağıt ortamında verilmesi halinde ise matrah veya vergi artırımında bulunmak istenilen ilgili yıllarda hangi vergi dairesinin mükellefi iseler o vergi dairesine aynı esaslar çerçevesinde başvuracaklardır. Kapsama giren yıllar için muhtasar beyanname yönünden merkez veya şubeleri için ayrı ayrı mükellefiyetleri bulunan ve matrah ve vergi artırımından yararlanmak isteyen mükelleflerin, her bir şube için ayrı ayrı matrah ve vergi artırımında bulunmaları gerekmektedir. Mükelleflerin, artırıma esas alınan ilgili yılların vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları gerekmektedir. Bir başka ifade ile artırım vergilendirme dönemi itibariyle değil. İlgili yılın tamamında verilmiş olan beyanların toplamı üzerinden yıllık olarak yapılacaktır. Ancak, yıl bazında seçimlik hakları mevcuttur. Bu durumda vergi artırımı yapılan yıl için ücretler yönünden inceleme ve tarhiyata muhatap olmayacaklardır Ayrıca gelir (stopaj) vergisi artırımından yararlanılarak hesaplanan gelir vergisine herhangi bir istisna ve indirim uygulanmayacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar