Trafik Cezalarının 6736 Sayılı Kanundan Yararlanarak Yapılandırılmasında Hesaplama Nasıl Yapılacaktır?

Cevap :

Hatırlanacağı üzere trafik cezalarının düzenlendiği 2918 sayılı Kanunun 5228 sayılı Kanunla değişmeden önceki 115 inci maddesi hükmüne göre, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde ödenmeyen trafik idari para cezaları iki katına çıkarak ödeme süresi on gün daha uzamakta ve bu süre içinde de ödenmeyen trafik idari para cezaları üç katına çıkmaktaydı. Bu çerçevede 5228 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce verildiği halde 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan trafik idari para cezalarının yapılandırılmasında herhangi bir fer’i alacak bulunmadığından, bu alacak üzerinden Yİ-ÜFE tutarı hesaplanmayacak ve yapılandırmaya üç katına çıkmış tutar esas alınacaktır. Ayrıca 5228 Sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce tebliğ edilen trafik ceza tutanaklarına 2918 Sayılı Kanunun bu kanunla değişmeden önceki 115 inci madde hükmü uygulanacağı düzenlemesi yer almaktadır. Diğer taraftan 5228 Sayılı Kanunla söz konusu madde hükmünde değişmiş, buna göre 1.1.2005 tarihinden itibaren ödeme derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi, bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanması ve bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemeyeceği hükümleri getirilmiştir. Bu düzenlemeye paralel olarak, 6736 sayılı Kanun kapsamında trafik ve karayolu taşıma idari para cezalarının yapılandırılmasında, cezanın tamamı ile aylık % 5 oranında hesaplanacak faiz yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak değişim tutarının toplamı dikkate alınacaktır. Ancak, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı da ilgili Kanun gereğince idari para cezasının iki katını geçemeyecektir. Madde kapsamına 30.06.2016 tarihi itibarıyla verilen ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleştiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezaları girmekte olup, söz konusu idari para cezalarına ilişkin tutanakların ilgili vergi dairelerine intikal etmemiş olması halinde, borçlular vergi dairelerine idari yaptırım karar tutanaklarını ibraz ederek başvuruda bulunabilecek ve bu başvurular üzerine söz konusu idari para cezaları madde kapsamında yapılandırılacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar