Sayın yetkili, Şirketimizde buluna bina ve otolar dolayısyla sigorta şirketinden poliçeler geliyor bunlar Ba formuna yazılacakmı? 381 ve 396 VUK tebliğlerinde sşgorta şirketlerinin Bs düzenlemeyeceği yazıyor ama karşı taraf Ba düzenleyecekmi açıklama yok. Saygılarımla.

Cevap :

Vergi Usul Kanunu396 nolu Genel Tebliği konu ile ilgili bölümü aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. "......Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir." Bu hükme göre poliçeler değil, sigorta giderleri ba formuna yazılması gerekir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar