Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesi Kapsamında Pişmanlık Talepli Olarak Beyanda Bulunulmasının, Genel Esaslar Çerçevesinde Pişmanlık Talepli Olarak Beyanda Bulunulmasına Kıyasla Sağladığı Avantajlar Nelerdir ?

Cevap :

Kanunun 4 üncü maddesinin (9) numaralı fıkrasının (a-1) bendi hükmünde, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (31 Ekim 2016 tarihine) kadar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine vergi aslının tamamı ile kanunun yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği belirtilmektedir. Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere; bu madde kapsamında pişmanlık talepli olarak beyanda bulunulması, genel esaslar çerçevesinde pişmanlık talepli olarak beyanda bulunulmasına kıyasla, hem tutar olarak pişmanlık zammı ve usulsüzlük cezasının tamamen silinmesi gibi bir avantaj sağlamakta ve hem de bu şekilde indirimli olarak hesaplanan tutarın azami 18 eşit taksitte 36 ay vadeli olarak ödenmesi imkânını sunmaktadır. Ancak, genel hükümlerde olduğu gibi bu Kanun hükümlerine göre pişmanlıkla beyanname verilmesi de, bu beyannameler hakkında vergi incelemesi yapılmasına ve yapılan inceleme sonucu mükellefler adına vergi ve ceza tarh edilmesine engel teşkil etmez. Ayrıca mükellefler, madde hükmüne göre ödeme yapmamaları halinde pişmanlık hükümlerini ihlal etmiş sayılacakları da tabiidir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar