Müteahhitlik Yetki Belgesi nedir? Nasıl alınır?

Cevap :

Müteahhitlik Yetki Belgesi, 16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılıResmi Gazete’de yayımlanan YapıMüteahhitlerinin Kayıtlarıile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik gereği tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi geçen yapıların müteahhitlerine verilecek belgedir. Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasıgereği; “Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması esastır.” hükmü gereği Yetki belgesi numarası için müracaat: Yönetmeliğin 6. maddesi gereği; Yapı müteahhitliği yapmak üzere yetki belgesi numarası almak isteyen gerçek ve tüzel kişi, Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formunu doldurup imzalar. Yapı müteahhidi gerçek kişi ise kayıtlı olduğu meslek odasından müracaat yılı içinde alınmış kayıt belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneğini, tüzel kişi ise meslek odasına kayıt belgesi ile birlikte şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslını veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş suretini Form ekinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Geçici olarak yetki belgesi numarası almak isteyen yapı sahibi tacir olmayan gerçek kişiden meslek odasına kayıt belgesi istenmemektedir. Bu müracaat, elektronik imza usulü ile de yapılabilecektir. Müracaat üzerine Yönetmeliğin 7. maddesi gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılacak işlemler; • Yetki belgesi numarası alınmak üzere verilen belgeler için her müteahhit adına ayrı bir dosya açar ve arşivinde muhafaza eder. • Bakanlığın internet sitesi üzerinden yetki belgesi numarasını oluşturur ve yazılı olarak veya elektronik ortamda müracaat sahibine bildirir. Yetki Belgesi, Yönetmeliğin 13. maddesi gereği 1/1/2012 tarihi itibariyle zorunlu olarak istenecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar