Kesinleşmiş Kamu Alacakları Açısından 6736 Sayılı Kanunla Getirilen İmkânlar Nelerdir ve Bu İmkânlardan Yararlanmak İçin İzlenecek Prosedür Ne Şekilde Olacaktır?

Cevap :

6736 Sayılı Kanun’un yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde ödenmemiş olan veya henüz ödeme süresi geçmemiş olan, kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme 6736 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılmıştır. Buna göre, Kanun kapsamına giren kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanılabilmesi için; mükelleflerin 31 Ekim 2016 mesai saati bitimine kadar amme alacağının ait olduğu ilgili idareye bir dilekçe ile başvurmaları zorunludur. İlgili idareden kasıt amme alacağının alacaklısı olan idaredir. Örneğin vergi borçları için bağlı bulunulan vergi dairesine, gümrük vergi borçları için işlemin yapıldığı gümrük idaresine dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Mükelleflerin birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir. Mükelleflerin tüm vergi borçları için başvuruda bulunmaları şart olmayıp, mükellefler kısmen diledikleri vergi borçları için bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Ancak, motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, bu Kanundan yararlanmak üzere her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. Madde hükmünden yararlanılmasının şartlarından biri de dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi olduğundan, Kanun hükmünden yararlanmak üzere başvuran mükelleflerin, tahsilât işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri zorunludur. Bu Kanun maddesi hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31 Ekim 2016 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunarak bu Kanuna göre hesaplanan amme alacağı ve Yİ-ÜFE tutarlarını; - Maliye Bakanlığına, - Gümrük Müsteşarlığına, - İl özel idarelerine, - Belediyelere, - Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine, bağlı tahsil dairelerine başvuru süresinin son günü olan 31 Ekim 2016 tarihine kadar tamamen veya ilk taksiti Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan (Kasım/2016), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan (Aralık/2016) başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar