Kesinleşmemiş veya Dava Açma Süresi Geçmemiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması Uygulamasından Yararlanabilmek İçin İzlenecek Yol Nasıl Olacaktır?

Cevap :

Madde hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler, 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar bağlı bulunulan tahsil dairesine yazılı olarak başvuruda bulunulması ve başvuru dilekçesinde dava açılmayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceği yönünde iradenin belirtilmesi şarttır. Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarla ilgili davalara konu alacaklar açısından madde hükmünden yararlanmak isteyenler bu çalışmamızın ekinde yer alan durumlarına uygun dilekçeyi (Ek: 3/A, 3/B, 3/C, 3/D) iki örnek hazırlayarak 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası hükmü gereğince, bu dilekçelerin vergi dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecektir. Vergi dairelerince dilekçenin bir örneği derhal davanın bulunduğu yargı merciine gönderilecektir. Birden fazla dava dosyası bulunan mükellefler dilekçelerinde, hangi dava dosyası için Kanun hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirteceklerdir. Tüzel kişiliklerde söz konusu dilekçe mutlaka tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişilerce imzalanacaktır. Ayrıca Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği halde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Maliye Bakanlığı bu yetkisini kullanarak idari para cezalarına karşı dava açtıkları idarelere başvuruda bulunmaları ve 3 üncü maddesi kapsamında Kanun hükmünden yararlanmak istediklerini ve davadan vazgeçtiklerini belirtir bu çalışmamız ekinde yer alan durumlarına uygun dilekçeyi (Ek:3/E-1, 3/E-2, 3/E-3, 3/E-4) 3 örnek olarak hazırlayarak 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ilgili idarelere vermek suretiyle başvurmalarını uygun görmüştür. Ayrıca uygulamadan yararlanabilmek için; Kanunun 3 üncü maddesine göre hesaplanan ödenecek tutarların, azami 18 eşit taksitte ve 36 ay vadede ödenmesi gerekmektedir. Bu madde hükmünden yararlanan mükelleflerin, ayrıca Vergi Usul Kanununun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu madde hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan mükelleflerin de kesinleşmiş kamu alacaklarına ilişkin 2 nci maddede yer alan ödeme kolaylığından yararlanan mükelleflerde olduğu gibi, hükmünden yararlandıkları vergi türlerinden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tahakkuk edenlerini vadelerinde ödemeleri şarttır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar