Kefalet Şerhlerinin Damga Vergisi Uygulaması Nedir?

Cevap :

8 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde açıklandığı üzere; a) Adi kefalet şeklinde olması halinde; tahvil, mukavelename, taahhütname veya bonolar, kanunda gösterilen nisbette Damga Vergisine tabi olmakla beraber, bu kâğıtlar üzerine konulan mezkûr şerhlerin de ayrıca 488 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası gözönünde tutularak, kanuna bağlı (1) sayılı tablonun 1. bölümünün 4/a fıkrasına göre binde 5 (günceli binde 9,48) nisbetinde Damga Vergisine tabi tutulması, b) Sözü edilen şerhlerin “müteselsil kefalet” veya “müşterek borçlu ve müteselsil kefil” şeklinde konulması halinde, 488 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya kefalet işlemi üzerinde (binde 5) günceli (binde 9,48) Damga Vergisine tabi olması gerekmektedir.” Dolayısıyla bir sözleşmeye müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla imza atılması halinde sözleşmede ayrıca bir Damga Vergisi aranılmayacak ancak adi kefalet kapsamında imza atılması halinde sözleşmeden doğan Damga Vergisi kadar ayrıca Damga Vergisi doğacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar