Kazanılan bir resmi daire ihalesinde toplam Damga Vergisi yükü nedir?

Cevap :

Bu sözleşmelerde ilk Damga Vergisi yükü sözleşmeden doğacak Damga Vergisidir. Ve oranı sözleşmede yazan en yüksek bedel üzerinden binde 9,48’dir. İkinci Damga Vergisi ise 1 sayılı tablodan doğan ihale kararı Damga Vergisidir. Damga Vergisi kanununa ekli 1 sayılı tablonun kararlar ve mazbatalar bölümünde yer alan “İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları binde 5,69 ihale kararı Damga Vergisine tabidir”. İleride ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere ihale kararı Damga Vergisi alınabilmesinin bizce iki koşulu vardır. Hem resmi daire olmak hem de kamu tüzel kişiliğini haiz kurum olmak. Eğer sözleşmeyi imzalayan karşı taraf bu iki şarta sahipse ihale kararı Damga Vergisi binde 5,69’dur. Üçüncü Damga Vergisi ise yine 1 sayılı tabloya göre Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle,kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar binde 9,48 Damga Vergisine tabidirler. Bu açıklamalar dikkate alındığında resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarla ihaleyle mal satım sözleşmesi yapıldığından toplam Damga Vergisi yükü binde (9,48+5,69+9,48=) binde 24,65’dir. Neredeyse %2,5 olan Damga Vergisi yükünde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise özellikle çok büyük miktarlı satış yapımı sözleşmelerinde maliyet olarak dikkate alınacak tutardır. Örneğin bir resmi daireyle 250.000.000 TL.’lik akaryakıt satımı sözleşmesi imzalandığında sözleşme, ihale kararı ve ödeme Damga Vergisinin maliyeti olarak azami Damga Vergisi rakamlarının dikkate alınması ödemeler üzerinden alınan Damga Vergisi maliyetinin yanlış hesaplanmasına yol açar. Yukarıdaki örnekte sözleşme ve ihale kararı Damga Vergisi yükleri 2015 yılı için (1.702.138,00 TL.x2=) 3.404.276 TL.’dir. Ancak ödemelerin kısım kısım yapıldığı gerçeği dikkat alındığında resmi dairenin ödemeler üzerinden hesaplayacağı Damga Vergisi tutarı üst sınıra takılmaksızın 2.370.000’dir. Bu örnekteki sözleşmede üç ayrı üst sınır dikkate alındığında ödenecek Damga Vergisi (3 x 1.702.138,00 ) 5.106.414 TL. iken (ödemelerin kısım kısım yapıldığı varsayımıyla ) ödenecek toplam Damga Vergisi 5.774.276 TL.’dir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar