Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Başlanıldığı Halde Kanunun Yayım Tarihinde İncelenmesi Devam Eden Mükelleflerin Durumu Ne Olacaktır?

Cevap :

Kanunun 4 üncü maddesiyle; Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edileceği belirtilerek bu safhada bulunan alacaklar da Kanun kapsamına alınmıştır. Düzenleme, bu Kanunun matrah artırımına ilişkin hükümlerin saklı tutulmak suretiyle başlanılmış işlemlere devam edileceği yönündedir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, tarh edilen vergi aslının % 50'si ile bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ve bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının ödenmesi şartıyla, vergi aslının % 50'sinin ve buna bağlı olarak hesaplanan gecikme faizi gecikme zammı ve vergi cezaları ile vergi cezalarına uygulanan gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Bu durumdaki mükelleflerin bu ödeme kolaylığından faydalanabilmeleri için kendilerine tebliğ edilen vergi ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı başvuruda bulunmaları ve yukarıda açıklanan şekilde hesaplanan tutarın ilk taksitini ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir. Bu mükelleflerin kanunun matrah artırımına ilişkin hükümlerinden faydalanmaları halinde, kanunun yayım tarihi itibariyle devam eden vergi incelemelerinin bu tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içinde sonuçlandırılması gerekmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar