Kanun Kapsamında Borçlarını Yeniden Yapılandıran Mükellefler Taksit Ödeme Süresi İçinde Verdikleri Cari Dönem Beyannameleri Dolayısıyla Tahakkuk Eden Vergilerini Vadesinde Ödenmezlerse Haklarını Kaybederler mi?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (9) numaralı fıkrasında “Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilmekte olan amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde ile 2 nci madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm, Kanunun 2 nci maddesine göre ödenecek taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde uygulanacak hükümler ile ilişkili olmayıp Kanunun yürürlüğe girdiği 19.08.2016 tarihinden sonra tahakkuk edecek vergilerin zamanında ödenmesi ile ilgilidir. Buna göre, Kanunun 2 nci maddesi hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin maddede öngörülen diğer şartların yanı sıra; madde hükmünden yararlandıkları vergi türlerinden, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten; Kanunda öngörülen taksit ödeme süresinin sonuna kadar tahakkuk edenlerini vadesinde ödemeleri şarttır. Vergi daireleri, mükelleflere hangi vergi türlerinden Kanundan yararlandıkları konusunda ayrıntılı bilgi vereceklerdir. Maddede mükelleflerin çok zor durumda bulunmaları nedeniyle borçlarını vadesinde ödeyememeleri hali Kanunu ihlal nedeni sayılmamıştır. Zor durum hali, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde geçen “çok zor durum” halini ifade etmektedir. Buna göre, 6183 sayılı Kanuna göre borçları tecil edilen mükelleflerin zor durumda bulundukları tabiidir. Tecil talebi çok zor durum hali dışındaki nedenlerle uygun görülmeyen mükellefler için tecil yapılmamakla birlikte, zor durum halinin varlığı dikkate alınarak madde hükmü ihlal edilmiş sayılmayacaktır. Bu düzenleme ile Kanun Koyucu mükelleflerin cari döneme ilişkin vergi borçlarını ödememek suretiyle yaratılan finansmanla, Kanun kapsamındaki taksitlerini ödenmesinin önüne geçmeyi amaçlamakta, bir başka deyişle, bir taraftan birikmiş vergi alacakları tasfiye edilirken yeni ödenmemiş alacaklar doğmasının önlenmesi hedeflenmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar