Kağıt nüshalarının birden fazla olması halinde Damga Vergisi nasıl hesaplanır?

Cevap :

Damga Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesine göre bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir. 19 no’lu Damga Vergisi Sirkülerinde açıklandığı üzere Damga Vergisi Kanunu uygulamasında aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış olan kâğıtların her biri nüshadır. Bu kapsamda nüshalar, belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyette olan kağıtlardır. Suret ise aslında bulunan ibarelerin aynısını taşıyan, fakat aslında bulunan imzaları taşımayıp aslına uygun olduğuna ilişkin, onaylayanın imzasını veya kaşesini ihtiva eden kâğıtları ifade etmektedir. Taraf/ taraflarınca düzenlenerek imzalanmış, diğer bir ifadeyle hukuken tekemmül etmiş bir kâğıdın usulüne uygun olarak çıkarılmış, ancak taraflarınca ayrıca imzalanmamış örnekleri surettir. Kâğıtların fotokopi ile çoğaltılmış örneklerinin de “Aslına uygundur” ya da “Aslı gibidir” şerhi ile onaylayanın imzası veya kaşesini ihtiva etmesi halinde mahiyeti itibarıyla suret; kâğıdın taraflarınca ayrıca imzalanması halinde ise nüsha olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu açıklamalar ışığında ayrı ayrı imzalanan her nüsha aynı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir. 100.000 TL’lik mal alım satım sözleşmesi için doğacak Damga Vergisi (100.000 x9,48/1000=) 948 TL.’dir. 2 nüsha düzenlenmesi halinde doğacak Damga Vergisi (948 x 2=) 1.896 TL. dir. Bu sözleşmenin 1 asıl düzenlenmesi fotokopisinin çekilerek onaylayanın tek taraflı aslı gibidir onayını taşıyan sureti ise normalde Damga Vergisine tabi değildir. Ancak Kanuna ekli (1) sayılı tablonun ‘’IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar’’ başlıklı bölümünün 3 numaralı fıkrası uyarınca, tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri maktu (0,60 TL) Damga Vergisine tabidir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar