İktisadilik özelliklerine bağlı olarak çalışan veya ayrı tüzel kişiliği bulunan kurumları Damga Vergisinin resmi daire tanımına girer mi?

Cevap :

Kanundaki tanımda yer aldığı üzere genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köylere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz. Bu kapsamda Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, Belediye İktisadi Teşebbüsleri resmi daire sayılmamalıdır. Örneğin belediyeye bağlı olup ayrı bir tüzel kişiliği bulunan akaryakıt istasyonu işletmesi resmi daire değildir. Sözleşmenin tarafının resmi daire olması yukarıda da açıklandığı üzere ciddi bir maliyet artışı doğurduğundan aslında tanımda konu net gibi görünmekte ise de bazı durumlarda bazı kurumların resmi daire olup olmayacağı yönünde tereddütler oluşmaktadır. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 02.11.2009 tarihli B.07.1.GİB.4.42.16.02/DV-2-1586/1668 sayılı özelgesinde ... Belediyesi Tanzim Satış ve Kumocağı işletmesinin Kanunda tanımı yapılan resmi dairelere (genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler) bağlı olmakla birlikte ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarının her ikisine birden haiz olan kuruluşlar resmi daire olarak kabul edilmemekte, buna karşılık bu iki özellikten herhangi birisine sahip olmayan kuruluşların resmi daire sayılacağını dolayısıyla kum ocağı işletmesinin resmi daire sayılamayacağını belirtmiştir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar