İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannameler Üzerine Tahakkuk Etmiş Olan Vergiler İçin de Kanun Hükümlerinden Yararlanılması Mümkün Müdür?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında da bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanacaktır. İhtirazi kayıtla verilmiş olan beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin; ödenmemiş kısmının tamamı ile ödenmeyen bu vergi üzerinden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu vergilere ait fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Bu hüküm uyarınca, Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihi itibariyle ihtirazi kayıtla beyan edilmiş ancak ödenmemiş vergiler dava konusu yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın bu madde hükmü kapsamında yapılandırılacaktır. Bu takdirde, ihtilafa ilişkin yargı mercilerince verilmiş kararlar dikkate alınmadan mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk eden tutar esas alınarak Kanun hükmünden yararlanılacaktır. Ancak madde hükmünden yararlanmak için başvuran mükelleflerin Kanunun 2 nci maddesinin onuncu fıkrası uyarınca; dava açmaması, açılmış olan bir dava varsa bu davadan vazgeçmesi ve kanun yollarına başvurmaması gerekmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar