İhale üzerime kaldıktan sonra izlenecek prosedür nedir?

Cevap :

İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir.İta amirlerince ihale iptal edilirse ihale komisyonunca alınan ihale kararı hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde üzerine ihale yapılana bildirilir veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar