İdari Para Cezalarına İlişkin Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasındaki İhtilaflı Alacaklar Kanun Hükümlerinden Yararlanabilecekler Midir?

Cevap :

Kanunun 3 üncü maddesinin (1), (2), (3) numaralı fıkralarında yapılan düzenlemeler vergi ve gümrük vergisi alacakları ve buna bağlı cezalarla ilgilidir. 3 üncü maddenin (4) numaralı fıkrasında ise bu kanun kapsamına giren ve vergi ile gümrük vergisi alacakları dışında kalan idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış olması halinde Kanun hükümlerinden ne şekilde yararlanılacağı açıklanmıştır. Bu Kanunun kapsamında olan idari para cezaları;  1111 sayılı Askerlik Kanunu,  Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,  2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu,  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,  2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,  3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,  Mülga 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,  6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,  6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, gereğince 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilmiş olan idari para cezalarıdır. Buna göre kesilen idari para cezalarından;  İlk derece yargı merciinde ihtilaflı olanlarda cezanın % 50'si,  İlk derece yargı merciinin cezayı kaldırdığı ancak itiraz veya temyiz merciinde yargılamanın devam ettiği safhada olanlarda cezanın % 20'si,  İlk derece yargı merciinin kısmen veya tamamen onayladığı cezalarda onaylanan kısmın tamamının ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine,  Verilen en son kararın bozma kararı olması halinde cezanın % 50'si,  Verilen en son kararın kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde ise; onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde tasdik edilen cezanın tamamının, terkin edilen cezanın %20’sinin, bozulan kısmın %50’sinin, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezalar ile bu cezalara bağlı fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar