Ulusal Kayıt Formlarına Nasıl Ulaşılır?

Diz Artroplastisi Kayıt Formu a) Primer Diz Artroplastisi Kayıt Formu, primer diz artroplastisi işlemine ilişkin hasta bilgileri, kullanılan malzeme ve ilaç bilgileri, yapılan cerrahi ...

Eşik değer nedir?

… yılı için belirlenen sınır değerdir. a) Bu sınır değerin üzerindeki yaklaşık maliyete göre, ihale usullerine ilişkin ihale tarihine göre yayınlanacak olan ihale ilan ...

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örneği

Kıdem tazminatı alma şartlarını yerine getirmiş bir kişinin aşağıda örnek kıdem tazminatı hesaplama işlemi yer almaktadır. Örnekte aylık brüt maaşı 3000 TL olan, her 3 ayda ...

Götürü teminat nedir?

Götürü teminata ilişkin usul ve esaslar 24.01.2004 tarihli, 25356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30 seri Nolu (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiştir. ...

İbranameler Damga Vergisine tabi midir?

Damga Vergisi kanununa ekli 1 sayılı tabloya göre ibranameler Damga Vergisine tabi değildir. Noterler birliği tarafından duyurulan genelgelerde de bu durum açıkça belirtilmektedir. ...

İhale bedeli ödenmezse ne olur?

İhale ile satılan malın bedeli peşin veya verilen süre içinde ödenmemesi halinde, icra müdürü İcra ve İflas Kanunu’nun 118. Maddesinin 1. fıkrası gereğince ihaleyi ...

Kimler ihaleye katılamaz?

1. İhaleyi yapan idarenin: a) İta amirleri, b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ...

Kıdem Tazminatı Hesaplama Yöntemi

Kıdem tazminatı hesaplama işlemi yürütülürken, çalışan, aynı iş yerinde çalıştığı her yıl için son aldığı maaşın brüt tutarı kadar kıdem tazminatı alacak şekilde ...

E-Fatura Başvurusu Nasıl yapılır ?

a. E-Fatura uygulaması başvuru formu ve taahhütnamesi, b. Elektronik mali mühür sertifika sahibi taahhütnamesi, c. Şirket kuruluş sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil ...