Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajları İçin de Vergi Artırımından Yararlanmak Mümkün müdür ?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun “Matrah ve Vergi Artırımı” başlıklı 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında yapılan düzenleme ile; Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergi Kanunu çerçevesinde sorumlu sıfatıyla kesilmesi gereken vergilerden, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3), (5), (11) ve (13) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar için 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin bu tevkifat tutarlarını artırmaları şartıyla artırımda bulunulan vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak gelir (stopaj) vergisi ve kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacağı öngörülmüştür. Buna göre aşağıda belirtilen gelir ve kurumlar vergisi stopajları için maddede belirtilen esaslar dahilinde matrah artırımında bulunulması mümkündür.  Hizmet erbabına ödenen ücretler üzerinden yapılan gelir vergisi stopajı (GVK Md. 94/1),  Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler üzerinden yapılan gelir vergisi stopajı (GVK Md. 94/2),  Yıllara sari inşaat onarım işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden yapılan gelir vergisi stopajı ve kurumlar vergisi stopajı (GVK Md. 94/3, KVK Md. 15/1-a, KVK Md. 30/1-a),  Gayrimenkullerin kiralanması karşılığı yapılan ödemelere ilişkin gelir vergisi stopajı ve kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığından yapılan ödemelere ilişkin kurumlar vergisi stopajı (GVK Md. 94/5, KVK Md. 15/1-b).  Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemeler üzerinden yapılan gelir vergisi stopajı (GVK Md. 94/11)  Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler üzerinden yapılan gelir vergisi stopajı (GVK md.94/13)

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar