Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal Ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Tevkifatı 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Mıdır?

Cevap :

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi uyarınca esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden, a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2, b) Hurda mal alımları için % 2, c) Diğer mal alımları için % 5, d) Diğer hizmet alımları ("a", "b" ve "c" alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10, tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Mükelleflerin Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinde yer alan esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeleri için ilgili yıl içinde verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) muhtasar beyannamelerinde (ilgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeksizin) yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının % 25’i oranında hesaplanan vergiyi, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar idareye başvurarak artırımda bulunmayı kabul etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi SORU 140: Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal Ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Tevkifatı 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Mıdır? ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak söz konusu ödemeler yönünden gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar