Emeklilik Yatırım Fonu Nedir?

Cevap :

Emeklilik yatırım fonu, katılımcılar tarafından ödenen katkı paylarının, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan mal varlığıdır. Fonun tüzel kişiliği yoktur ve fonun mal varlığı, Bireysel Emeklilik Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, emeklilik sözleşmesi, fon iç tüzüğü ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen amaçlar dışında, hiç bir amaçla kullanılamaz. Fon mal varlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Emeklilik şirketleri, kuruluş izni ve faaliyet ruhsatını aldıktan sonraki üç ay içinde, Sermaye Piyasası Kurulu’na, fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi ve SPK tarafından belirlenecek diğer belgelerle birlikte, emeklilik yatırım fonu kurma izni almak üzere başvurmak zorundadırlar. Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlarla izin talebi reddedilenlere daha önce verilmiş olan kuruluş izni ve faaliyet ruhsatı da kendiliğinden geçersiz hale gelmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar