Dava Açma Süresi Sona Ermemiş Veya Dava Safhasında Bulunan İdari Para Cezaları Kanundan Nasıl Yararlanacaktır?

Cevap :

30.06.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31 Ekim 2016 tarihine kadar) tahakkuk ettiği halde dava safhasında veya dava açma süresi sona ermemiş olan idari para cezası asıllarının % 50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan % 50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Bu noktada sağlanan ödeme kolaylığından yararlanmak isteyen borçluların, belirtilen şartları sağlamalarının yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar