Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller Ve Hizmetler İçin Yapılan Ödemeler Üzerinden Yapılması Gereken Stopaj İçin Beyanname Vermemiş Olmaları Halinde Kanun Hükmünden Yararlanmaları Mümkün Müdür?

Cevap :

Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemeler üzerinden yapılan stopaj nedeniyle muhtasar beyanname vermemiş veya verilen muhtasar beyannameye bu tutarların dahil etmemiş gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, ilgili yıllar itibariyle bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden % 2 oranında hesaplanan vergiyi ödemeleri koşuluyla 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmünden yararlanabileceklerdir. Buna göre çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemeler üzerinden yapılan stopaj nedeniyle muhtasar beyanname vermemiş veya verilen muhtasar beyannameye bu tutarları dahil etmemiş mükelleflerin; 2011 yılı için ................................................... 14.000,00 Türk Lirasından, 2012 yılı için ................................................... 14.820,00 Türk Lirasından, 2013 yılı için ................................................... 15.740,00 Türk Lirasından, 2014 yılı için ................................................... 16.740,00 Türk Lirasından, 2015 yılı için ……………………………………………….. 18.970,00 Türk Lirasından az olmamak üzere artırarak Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan etmeleri gerekmektedir. Buna göre artırılan matrahlar üzerinden % 2 oranında vergi hesaplanacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar