Bu Kanun Hükümleri Beyannamelerini Kanuni Süresinden Sona Kendiliğinden Veren Mükellefler İçin De Avantajlar Sağlıyor mu ?

Cevap :

Evet. Kanunun 4 üncü maddesinin (9) numaralı fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı fıkrasında, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (31 Ekim 2016 tarihine) kadar Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi yerine; vergi aslının tamamı ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi şartıyla, gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği belirtilmiştir. Kanun kapsamına giren bu dönemlere ilişkin beyannamelerin kanuni sürelerinde verilmemiş olması veya eksik beyanda bulunulmuş olması halinde de mükelleflerin Kanunun 4 üncü maddesi hükmünden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu takdirde, ödenecek taksit tutarları içerisinde geçici vergi asıllarının yer alıp almayacağı yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin kanuni süresinde verilmesi şartına bağlı olarak, Kanun kapsamında beyannamelerin verildiği tarih esas alınarak belirlenecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar