Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay Nezdinde İhtilafa Konu Edilen veya Bu Mercilerde Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Bulunan Alacaklarda Madde Hükmünden Yararlanmak İçin Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanacaktır?

Cevap :

Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarın hesaplanması; Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihi itibariyle, vergi mahkemesince verilen en son kararın terkin, tasdik veya tadilen tasdik olmasına ya da davaya konu alacağın türüne göre farklılık gösterebilmektedir. Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla bölge idare mahkemeleri veya Danıştay nezdinde ilgisine göre itiraz veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda, bu maddeye göre ödenecek alacak asıllarının tespitinde, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.  Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son kararın terkin kararı olması halinde: Madde hükmünden yararlanılması için ilk tarhiyata esas olan verginin %20’si ile bu tutara uygulanan gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda öngörülen şekilde ödenmesi şartıyla; verginin kalan %80’inin, gecikme zammının, gecikme faizinin, alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının ve bunlara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.  Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı olması halinde; Tasdik edilen verginin tamamı ile bu tutara ilişkin gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ- ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde, gecikme zammı, gecikme faizi ile vergi cezaları ve bu cezalara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.  Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son kararın bozma kararı olması halinde; Vergi aslının %50’si ile bu tutara; yukarıda belirtilen şekilde belirlenen tahakkuk ve vade tarihleri esas alınarak hesaplanması gereken gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi, dava açılmaması ve açılan davalardan vazgeçilmesi şartıyla vergilerin %50’sinin, gecikme zammı, gecikme faizi ile, alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bunlara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir  Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son kararın kısmen onama kısmen bozma olması halinde; Onanan kısım için; Tasdik edilen verginin tamamı ile bu tutara ilişkin gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde, gecikme zammı, gecikme faizi ile vergi cezaları ve bu cezalara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Bozulan kısım için ise; vergi aslının %50’si ile bu tutara; yukarıda belirtilen şekilde belirlenen tahakkuk ve vade tarihleri esas alınarak hesaplanması gereken gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi, dava açılmaması ve açılan davalardan vazgeçilmesi şartıyla vergilerin %50’sinin, gecikme zammı, gecikme faizi ile vergi cezaları ve bunlara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar