Bir kağıttan alınacak Damga Vergisi için üst sınır nedir?

Cevap :

Damga Vergisi Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 2015 yılı için 1.702.138,00 TL.’yi aşamaz demektedir. Damga Vergisi Kanunu’nun 14. maddesindeki düzenleme ile (1) sayılı tablodaki her bir kağıt için hesaplanacak Damga Vergisi tutarına bir üst sınır getirilmiştir. Ancak bu sınırın, kağıtların birden fazla nüsha şeklinde düzenlenmesi halinde, bütün nüshalardan alınacak toplam Damga Vergisine mi yoksa her bir nüshadan alınacak Damga Vergisine mi bir sınır çizdiği sorunu açığa çıkmaktadır. 35 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliğindeki açıklamalar dikkate alındığında her bir nüshadan alınacak Damga Vergisine bir üst sınır çizdiği sonucu çıkmakla beraber, bu sonucun aksi yönünde Danıştay Kararları da mevcuttur. Bu kararlardan bir tanesi aşağıdaki gibidir: “…Ancak; Damga Vergisi Kanununun “Kağıt Nüshalarının Birden Fazla Olması” başlıklı 5’inci maddesinin, “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir.” cümlesinde geçen “... kağıtların her nüshası...” ibaresi, Kanunda geçen “Kağıt” teriminin,“nüsha” teriminden farklı olduğu; aynı hususu ispat veya belli etmek üzere düzenlenip imzalanan nüshaların tümünün birlikte, kağıdı ifade ettiğini göstermektedir. Söz konusu 5’inci madde hükmü ile 14’ üncü maddenin açıklanan düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde; Damga Vergisine tabi kağıtların her nüshasının diğerinden ayrı olarak vergilendirileceği; ancak, tüm nüshalar için hesaplanan toplam verginin,14’ üncü maddede yazılı azami haddi aşamayacağı sonucuna varılmaktadır. 4369 sayılı Kanunun 77’nci maddesinin gerekçesinde, azami haddin, kimi durumlarda kağıtların vergisinin bu kağıtları düzenleyip imzalayanların sermayelerini aşabileceği göz önünde bulundurularak, bunun önlenmesi amacıyla getirildiği açıklamasının yapılmış olması da, varılan bu sonucu doğrulamaktadır.“4 Bir sözleşmenin Damga Vergisinin üst sınıra takılması için matrahının 2015 yılı için kabaca 179.550.421 TL’den fazla olması gerekmektedir. Bu rakamda bir sözleşme düzenlendiğinde nüsha alınmadan 1 asıl ve örneğin 1 suret düzenlenmesi gereksiz ihtilafların önüne geçecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar