Ulusal Kayıt Formlarına Nasıl Ulaşılır?

Diz Artroplastisi Kayıt Formu a) Primer Diz Artroplastisi Kayıt Formu, primer diz artroplastisi işlemine ilişkin hasta bilgileri, kullanılan malzeme ve ilaç bilgileri, yapılan cerrahi ...

İbranameler Damga Vergisine tabi midir?

Damga Vergisi kanununa ekli 1 sayılı tabloya göre ibranameler Damga Vergisine tabi değildir. Noterler birliği tarafından duyurulan genelgelerde de bu durum açıkça belirtilmektedir. ...

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örneği

Kıdem tazminatı alma şartlarını yerine getirmiş bir kişinin aşağıda örnek kıdem tazminatı hesaplama işlemi yer almaktadır. Örnekte aylık brüt maaşı 3000 TL olan, her 3 ayda ...

E-Fatura Başvurusu Nasıl yapılır ?

a. E-Fatura uygulaması başvuru formu ve taahhütnamesi, b. Elektronik mali mühür sertifika sahibi taahhütnamesi, c. Şirket kuruluş sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil ...

İhale bedeli ödenmezse ne olur?

İhale ile satılan malın bedeli peşin veya verilen süre içinde ödenmemesi halinde, icra müdürü İcra ve İflas Kanunu’nun 118. Maddesinin 1. fıkrası gereğince ihaleyi ...

Kıdem Tazminatı Hesaplama Yöntemi

Kıdem tazminatı hesaplama işlemi yürütülürken, çalışan, aynı iş yerinde çalıştığı her yıl için son aldığı maaşın brüt tutarı kadar kıdem tazminatı alacak şekilde ...

Kimler ihaleye katılamaz?

1. İhaleyi yapan idarenin: a) İta amirleri, b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ...

İcra ihalesi nedir?

İcra ihalesi,bir borca karşılık alacaklı tarafından icra daireleri vasıtasıyla haczedilmiş araç, gayrimenkul ve malların, belirli gün ve saatte ihale yolu ile satışıdır.

İki satışta da mal satılamazsa ne olur?

Gerçekleştirilen 1. ve 2. satışlarda istenen kıymet takdiri bedeli verecek alıcı çıkmaması halinde dosya satıştan düşer. Bu gayrimenkulün tekrar ihaleye çıkabilmesi için ...

Eşik değer nedir?

… yılı için belirlenen sınır değerdir. a) Bu sınır değerin üzerindeki yaklaşık maliyete göre, ihale usullerine ilişkin ihale tarihine göre yayınlanacak olan ihale ilan ...