6736 sayılı Kanunun 3 Üncü Maddesi Uygulaması İle İlgili Olarak (Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar) Özellik Gösteren Diğer Hususlar Nelerdir?

Cevap :

 Mükelleflerce Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi halinde idarece de dava açılmayacak, açılmış davalar sürdürülmeyecektir.  Mükelleflerce Vergi Mahkemesine açılmış olan davadan vazgeçilmesine rağmen, Kanun hükümlerine uygun olarak ödeme yapılmamış olması halinde, ilk tarhiyata/tahakkuka göre belirlenen alacaklar başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilecektir. Bununla birlikte Kanunun yayım tarihinden önce verilmiş olan en son yargı kararının tarhiyatın/tahakkukun tahsiline ilişkin karar olması halinde bu karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takip edilir.  Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ödeme başvurusunda bulunulan alacağa ilişkin olarak açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmayacak ve bu kararlar ile idare aleyhine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunlar talep edilemeyecektir.  Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vergi mahkemelerince tarhiyata ilişkin olarak verilmiş bulunan kararlara karşı, mükelleflerce kanun yollarına başvurulmayıp idarece başvurulduğu hallerde, mükelleflerin bu Kanundan yararlanmak üzere yazılı başvuruda bulunmaları üzerine, idarece sürdürülen ihtilaflardan vazgeçilecektir. Kanun hükümlerine uygun ödeme yapılmaması halinde ise ilk tarhiyata esas alınan tutarlar takip ve tahsil edilecektir. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yargı merciince verilmiş en son kararın tarhiyatın tasdikine ilişkin olması halinde bu karar üzerine hesaplanan tutarlar esas alınarak tahsilata devam edilecektir.  6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce tarhiyata karşı açılmış olan ve 19.08.2016 tarihi itibarıyla devam eden dava ile ilgili olarak ilk derece mahkemesinin veya üst yargının verdiği tasdike veya tadilen tasdike ilişkin kararlar üzerine tahakkuk eden vergiler ile vergi cezaları ve bunlara hesaplanan gecikme faizi ve gecikme zammının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tecil edilmiş ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olması durumunda da mükellefler isterlerse Kanunun 3 üncü maddesi hükmünden yararlanabilecektir. Bu takdirde, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tecil şartlarına uygun olarak ödenen tutarlar Kanunun 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre tecilli sayılacaktır. Kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine göre yapılandırılan alacak tutarından tecil şartlarına uygun olarak ödenen tutar mahsup edilecek, bakiye tutarın Kanun hükümlerine göre ödenmesi gerekecektir. Tecil şartlarına uygun ödenen tutar, Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacak tutarından fazla olması halinde ise herhangi bir iade yapılmayacaktır. Bu kapsamda tahsil edilen tecil faizlerinin mahsuba ve nakden iadeye konu olmayacağı tabiidir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar