6736 Sayılı Kanunda Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Veya Bu Kooperatiflerin Ortaklarına Kullandırılan Kredilerle İlgili Bir Ödeme Kolaylığı Mevcut mudur?

Cevap :

6736 Sayılı Kanunun 11 inci maddesi 11 inci fıkrası hükmü uyarınca; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 30/6/2016 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla muaccel hale gelen krediler ile müteakiben yeniden yapılandırılan kredi alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Bakanlıkça bu Kanunun yayımlandığı tarihte kredilere uygulanan sözleşme faiz oranı olan yıllık %3 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31.10.2016) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerine başvuruda bulunularak ilk taksit 2016 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar