6736 Sayılı Kanun Kapsamından; Pişmanlıkla Beyan Edilen Matrah Açısından Yararlanan Mükelleflerin; Ödeme Yönünden Şartları İhlali Halinde Ne Olacaktır?

Cevap :

6736 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (9) numaralı fıkrası (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan hüküm uyarınca Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine vergi aslının tamamı ile kanunun yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği belirtilmektedir. 6736 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (15) numaralı fıkrasında ise bu kapsamda beyan edilen vergilerde ödeme yönünden belirtilen şartların ihlali halinde kesilmesi gereken vergi cezaları için Vergi Usul Kanunun 374 üncü maddesinde yer alan zamanaşımı sürelerinin taksit ödeme süresince işlemeyeceği belirtilmektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar