6736 sayılı Kanun Kapsamına Hangi Dönemlere İlişkin Vergiler Girmektedir?

Cevap :

Kanunun 1 inci maddesi hükmüne göre, bu Kanun hükümleri vergiler açısından; 30.06.2016 tarihinden önceki dönemler, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannameler ve 2016 yılına ilişkin olarak 30.06.2016 tarihinden önce tahakkuk eden vergiler hakkında uygulanır. Kanun;  2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksiti hariç, 30.06.2016 tarihinden önceki dönemleri ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezalarını, gecikme faizlerini, gecikme zamlarını,  2016 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç, 2016 yılına ilişkin olarak 30.06.2016 tarihinden önce tahakkuk eden vergileri ve buna bağlı vergi cezalarını, gecikme faizlerini, gecikme zamlarını, (Aslı 30.06.2016 tarihinden önce ödenmiş olanlar da dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve idari para cezalarını),  30.06.2016 tarihinden önce (bu tarih dahil) yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarını, kapsamaktadır. Buna göre; Vergilendirme dönemi 15 gün olan mükellefiyetlerde; (petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi, noterler tarafından tahsil edilen ve 15’er günlük dönemleri kapsayan harçlar vb.) dönemin bitim tarihi ve beyanname/bildirim verme süresinin son günü Haziran/2016 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi Haziran/2016 dönemine rastlamakla beraber beyanname/bildirim verme süresi Temmuz/2016 dönemine sarkanlar kapsama girmemektedir. Örneğin; 1-15 Haziran 2016 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisinin vergilendirme döneminin bitim tarihi ile beyanname verme süresinin son günü Haziran/2016 ayına rastladığından kapsama girmekte, 16-31 Haziran 2016 dönemi ise, dönemin bitim tarihi Haziran/2016 ayında olmakla beraber beyanname verme süresi Temmuz 2016 dönemine sirayet ettiğinden kapsama girmemektedir. Aynı şekilde, 1-15 Haziran 2016 tarihleri arasında noterler tarafından tahsil edilen ve dönemi izleyen 7 nci iş günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine yatırılması gereken noter harçları kapsama girmekte, buna karşılık 16-31 Haziran 2016 dönemine ilişkin olanlar girmemektedir. Aylık beyannameli mükellefiyetlerde; Mayıs/2016 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Haziran/2016 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. Vergilendirme dönemi üç aylık olarak belirlenen mükellefiyetlerde; Dönemin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Haziran/2016 ayına rastlayan dönemler kapsama girmekte, bu aydan sonraya rastlayanlar girmemektedir. Örneğin; 1-2-3/2016 dönemi gelir stopaj vergisi (3 aylık) kapsama girmekte, 4-5-6/2016 dönemi katma değer vergisi (3 aylık) kapsama girmemektedir. Yıllık beyannameli gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetlerde; 2015 takvim yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte, 2016 takvim yılı vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. Ancak, 2015 yılı gelir vergisi ikinci taksiti 2016/Temmuz ayında ödendiğinden kanun kapsamı dışındadır. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bakımından, özel hesap döneminin kapandığı tarih ve beyanname verme süresinin son günü 30.06.2016 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise kapsama girmemektedir. Geçici vergi mükellefiyetinde, 2016 yılının 1. geçici vergilendirme dönemi (1-2-3/2016) kapsama girmekte, diğer dönemler ise kapsama girmemektedir. Veraset ve intikal vergisi açısından; beyanname verme süresinin son günü 30.06.2016 tarihi ve bu tarihten önce ise bu beyannameler de kapsama girmektedir. Kanunun dönem itibarıyla bir diğer düzenlemesi; 2016 yılına ait olup, 30.06.2016 tarihinden önce tahakkuk eden vergilere yöneliktir. Ancak; 2016 yılına ilişkin olarak yıllık tahakkuk etmiş sayılan motorlu taşıtlar vergisi ile emlak vergisi ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının ikinci taksitleri kanun kapsamına girmemektedir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar