5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kapsamındaki Hükümlerden Yararlandığı Halde, Ödenmemiş Borçları Bulunan Mükellefler 6736 Sayılı Kanundan Yararlanabilecekler Midir?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde; 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan tutarların bu madde kapsamında ödenmesi halinde 5736 sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği hüküm altına alınmıştır. 5736 sayılı Kanunun 1 inci maddesi; ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilmiş fakat 27 Şubat 2008 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmemiş veya dava konusu yapılmış ve fakat hukuki yollar henüz tüketilmemiş vergi alacaklarının yeni bir uzlaşmaya konu edilmesi ve uzlaşılan tutar ile uzlaşma tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi toplamının da (18) ayda ve (18) eşit taksitte, taksit tutarları ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı binde iki oranında hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilmesi esasına dayanmaktadır. 5736 sayılı Kanunun 2 inci maddesi ise; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kullanılması nedeniyle tespit ve takdir edilen ancak 01.07.2007 tarihinden önce ilgilisine tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ecrimisil alacaklarının uzlaşmaya konu edilerek uzlaşılan tutarların (18) ayda ve (18) eşit taksitte, taksit tutarları ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı binde iki oranında hesaplanacak faiziyle birlikte tahsilini düzenlemektedir. 6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (1-d) bendi hükmüne göre; 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun gereğince ödenmesi gerektiği halde 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan tutarların Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak ödenmesi halinde 5736 Sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar